About new VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI GIẢI BÀI TOÁN PHÁT HIỆN TRONG HỆ THỐNG RA ĐA NHIỀU VỊ TRÍ XỬ LÝ PHÂN TÁN

Authors

  • Minh Đức Nguyễn Hà Nội

Keywords:

Ra đa; Ra đa nhiều vị trí; Phát hiện phân tán; Copula; Mô hình phụ thuộc

Abstract

Bài báo này đề xuất một phương pháp sử dụng lý thuyết copula để giải bài toán phát hiện cho hệ thống ra đa nhiều vị trí xử lý phân tán (Distributed-Processing Multistatic Radar System – DPMRS) với các quyết định thành phần phụ thuộc thống kê. Bằng việc mô hình sự phụ thuộc dựa vào các copula điển hình thuộc hai họ copula: Elliptical và Archimedean, hai phương pháp hợp nhất sử dụng tích phân xác suất và copula đa biến đã được đề xuất và bài toán phát hiện trong DPMRS có thể được khảo sát dưới ảnh hưởng của sự phụ thuộc thống kê tuyến tính, phụ thuộc đuôi và phụ thuộc phi tuyến. Độ tin cậy của phương pháp đề xuất được chứng minh bằng việc so sánh các kết quả thu được bởi phương pháp đề xuất và một phương pháp truyền thống khác đối với một bài toán phát hiện trước đó. Cuối cùng, việc giải bài toán phát hiện mục tiêu thăng giáng trên nền nhiễu phân bố K trong DPMRS đã khẳng định tính hiệu quả và tiềm năng của phương pháp đề xuất không chỉ đối với bài toán tựa tối ưu mà còn mở ra một hướng nghiên cứu mới cho bài toán lựa chọn các mức ngưỡng tối ưu

Downloads

Published

2022-03-30