Khảo Sát Đặc Trưng Chất Lượng Phát Hiện Của Hệ Thống Radar Nhiều Vị Trí Với Cấu Trúc Phụ Thuộc Sử Dụng Lý Thuyết Copula

Authors

  • Minh Đức Nguyễn Hà Nội

Keywords:

Copula, Mô hình phụ thuộc, nhiễu không Gauss, radar nhiều vị trí, phát hiện phân tán

Abstract

Bài báo đề xuất một phương pháp đánh giá chất lượng phát hiện của hệ thống mạng Radar nhiều vị trí xử lý phân tán (NVTXLPT) khi các quyết định từ những đài radar thành phần không độc lập thống kê do hệ thống chịu ảnh hưởng của các loại nhiễu không Gauss bằng cách sử dụng công cụ toán học thống kê Copula. Bài toán phát hiện trong mạng radar NVTXLPT được giải quyết với công cụ toán học thống kê Copula bằng cách sử dụng một lớp các Copula Eliptics, đặc biệt là Copula Gauss. Mô hình mục tiêu thăng giáng Swerling được khảo sát cho thấy sự phù hợp của phương pháp này. Nội dung bài báo cũng đề cập đến việc khảo sát và đánh giá các quy luật hợp nhất dữ liệu (AND, OR và Majority) tại trung tâm hợp nhất cũng như chất lượng phát hiện của hệ thống mạng radar NVTXLPT trong một số trường hợp cụ thể. Kết quả cho thấy chất lượng phát hiện của hệ thống bị ảnh hưởng nhiều bởi mối tương quan giữa các quyết định từ các đài radar thành phần. Chất lượng phát hiện của hệ thống giảm đi khi hệ số tương quan giữa các đài radar dương và tăng lên khi hệ số tương quan giữa các đài radar âm.

Downloads

Published

2021-07-15