Ứng dụng ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TỐI ƯU HÓA QUY LUẬT HỢP NHẤT TRONG MẠNG CẢM BIẾN PHÂN TÁN

Authors

  • Minh Đức Nguyễn Hà Nội

Keywords:

Giải thuật di truyền, quy luật hợp nhất, mạng cảm biến phân tán, tương quan, phân bố Student-t.

Abstract

Bài báo đề xuất một cách giải cho bài toán tìm
quy luật hợp nhất tối ưu của hệ thống mạng cảm biến phân
tán khi các phép quan sát của các cảm biến cục bộ chịu ảnh
hưởng của nhiễu tương quan có phân bố Student-t bằng
cách sử dụng công cụ toán học là giải thuật di truyền GA
(Genetic Algorithm). Mô hình mạng cảm biến phân tán có
cấu trúc song song được khảo sát cho thấy các kết quả tương
đồng với những nghiên cứu trước đó đã khẳng định sự phù
hợp của phương pháp này. Nội dung bài báo cũng đề cập
đến việc khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của hệ số tương
quan giữa các cảm biến thành phần tới tốc độ hội tụ của giải
thuật GA trong một số trường hợp với các giá trị số cụ thể.
Kết quả cho thấy xác suất lỗi Pe của toàn hệ thống bị ảnh
hưởng nhiều bởi mối tương quan giữa các cảm biến thành
phần. Mối tương quan giữa các cảm biến càng lớn thì xác
suất lỗi Pe càng lớn và ngược lại. Đặc biệt khi các cảm biến
có mối tương quan âm thì chất lượng hệ thống được cải
thiện rõ rệt. Khi số cảm biến trong mạng tăng lên thì tốc độ
hội tụ của thuật toán GA càng chậm đạt tới lời giải tối ưu.

Downloads

Published

2021-12-30