CẢI THIỆN HIỆU NĂNG NÚT CHUYỂN MẠCH GÓI TOÀN QUANG CHO MẠNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Authors

  • Son Hong Cao PTIT

Keywords:

Mạng trung tâm dữ liệu (DCN), chuyển mạch gói quang (OPS), chuyển mạch gói quang đồng bộ với các gói kích cỡ cố định, giải quyết tranh chấp gói quang, đệm quang và chuyển đổi bước sóng.

Abstract

Tóm tắt—Trong bài báo đã đề xuất một giải pháp cải thiện hiệu năng nút chuyển mạch gói (OPS-Optical Packet Switching) toàn quang cho các mạng trung tâm dữ liệu (DCN-Data Center Network), sử dụng kết hợp kỹ thuật đệm quang và chuyển đổi bước sóng để giải quyết tranh chấp gói quang. Hiệu năng của nút OPS toàn quang được phân tích thông qua tham số xác suất mất gói. Các kết quả tính toán số cho thấy tham số hiệu năng nút dựa trên xác suất mất gói được cải thiện so với trường hợp nút không sử dụng giải pháp giải quyết xung đột gói quang hoặc chỉ sử dụng đơn lẻ một kỹ thuật.

Downloads

Published

2022-12-30