Điều Khiển Truy Nhập Ưu Tiên Trong Mạng Truyền Thông Di Động D2D

Authors

  • Hoàng Nam Nguyễn Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
  • Đạt Thành Đặng
  • Hiền Minh Nguyễn
  • Triển Phạm Minh Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Keywords:

Điều khiển xung đột, điều khiển truy nhập, truyền thông D2D

Abstract

Truyền thông giữa các thiết bị (truyền thông D2D) được đề xuất cho mạng di động để nâng cao hiệu năng mạng và tăng khả năng kết nối của các thiết bị di động. Khi phổ tần số được dùng chung cho truyền thông di động thông thường và truyền thông D2D, sự xung đột khi sử dụng các kênh (tần số) giữa các kết nối di động và kết nối D2D xảy ra. Sự xung đột này gây ra nhiễu giữa kết nối của người dùng D2D và kết nối của người dùng di động, làm suy giảm hiệu năng của hệ thống và chất lượng dịch vụ của các kết nối. Do vậy, điều khiển truy nhập đối với các kết nối truyền thông D2D và các kết nối di động là vấn đề cần nghiên cứu với mục tiêu giảm thiểu xung đột và nâng cao hiệu năng hệ thống. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày mô hình điều khiển truy nhập tập trung và giới thiệu một mô hình toán học có thể áp dụng để phân tích giới hạn của hiệu năng hệ thống bao gồm độ trễ xử lý yêu cầu kết nối và số yêu cầu kết nối đang chờ xử lý. Chúng tôi đề xuất một thuật toán điều khiển truy nhập tập trung nhiều mức ưu tiên theo loại kết nối và có xét tới ngưỡng hàng đợi. Chúng tôi sử dụng mô phỏng máy tính để đánh giá hiệu năng của thuật toán đề xuất so với thuật toán điều khiển truy nhập ưu tiên của [6] và thuật toán điều khiển truy nhập tuần tự (Round Robin). Kết quả mô phỏng cho thấy được những ưu điểm của thuật toán đề xuất so với hai thuật toán nêu trên trong mạng truyền thông di động D2D có nhiều loại kết nối.

Downloads

Published

2020-09-09