Nghiên cứu hiệu năng mạng chuyển tiếp đa chặng thu thập năng lượng sóng vô tuyến sử dụng truyền thông cộng tác tăng cường và chọn lựa nút chuyển tiếp đơn trình

Authors

  • An Hoang Ngo Ho Chi Minh University of Food Industry (HUFI)
  • Hien Van Nguyen
  • Em Van Do
  • Hieu Trung Nguyen

Keywords:

Thu thập năng lượng sóng vô tuyến, truyền thông cộng tác tăng cường, chuyển tiếp đa chặng, chọn lựa nút chuyển tiếp đơn trình, xác suất dừng

Abstract

Tóm tắt— Công trình này đề xuất mô hình chuyển tiếp đa chặng sử dụng nguồn năng lượng vô tuyến và truyền thông cộng tác tại mỗi chặng. Trong mô hình đề xuất, các nút phát phải thu thập năng lượng từ các trạm phát sóng vô tuyến và sử dụng nguồn năng lượng này để truyền dữ liệu. Để nâng cao hiệu năng cho mô hình đề xuất, công trình này áp dụng truyền thông cộng tác tăng cường trên mỗi chặng. Hơn nữa, kỹ thuật chọn lựa nút chuyển tiếp đơn trình tổng quát cũng sẽ được nghiên cứu. Chúng tôi đưa ra các biểu thức dạng đóng đánh giá chính xác xác suất dừng toàn trình cho mô hình đề xuất trên kênh fading Rayleigh. Đồng thời, chúng tôi thực hiện mô phỏng Monte Carlo để kiểm chứng các công thức đưa ra.

Từ khóa—Thu thập năng lượng sóng vô tuyến, truyền thông cộng tác tăng cường, chuyển tiếp đa chặng, chọn lựa nút chuyển tiếp đơn trình, xác suất dừng.  

Downloads

Published

2023-03-30