The NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MÔ PHỎNG CẤU TRÚC CÁCH TỬ BRAGG CHO BỘ LỌC XEN RẼ BƯỚC SÓNG

Authors

  • Thủy Thanh Thị Trần Faculty of Electronic Engineering 1, Posts and Telecommunication Institute of Technology
  • Đức Minh Trương

Keywords:

DWDM, cách tử Bragg ống dẫn sóng WGBG, mô phỏng số, CMT, FDTD, hệ số hiệu dụng

Abstract

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày nguyên lý hoạt động về mặt lý thuyết và phương pháp mô phỏng số dựa trên lý thuyết ghép mode của cách tử nhiễu xạ Bragg ống dẫn sóng WGBG và nguyên lý phản xạ bước sóng cộng hưởng Bragg. Sau đó, chúng tôi trình bày một đề xuất thiết kế mô phỏng số và đánh giá đặc trưng quang học của một cấu trúc cách tử Bragg ống dẫn sóng kết hợp vi cộng hưởng vòng thông qua mô phỏng FDTD cho việc lọc các bước sóng DWDM. Kết quả đo lường thông qua mô phỏng cấu trúc cho thấy cách tử WGBG đạt hiệu suất cao 100% cùng băng thông FWHM luôn nằm trong khoảng cách kênh 0.8nm. Thêm vào đó, cấu trúc cộng hưởng vòng đề xuất có đặc tính truyền đạt hiệu suất cao (>96%). Những giá trị tốt như vậy có thể đưa cấu trúc thiết kế tiềm năng lớn cho ứng dụng làm các thiết bị tách ghép kênh mật độ cao trong các hệ thống thông tin quang DWDM.

Published

2022-12-30