Tốc Độ Nói Và Các Khoảng Lặng Trong Bài Nói Tiếng Việt

Authors

  • Tuấn Anh Trần Thanh Hóa
  • Nguyễn Hữu Mộng
  • Nguyễn Trọng Khánh

Keywords:

Tốc độ nói, Tách âm tiết, khoảng lặng

Abstract

Bài viết trình bầy tốc độ nói trung bình và các khoảng lặng cũng như sự liên quan giữa chúng trong bài nói tiếng nói Việt. Bài viết đưa ra kết quả khảo sát hai kiểu nói khác nhau là nói gọn và nói kéo dài. Kháo sát các bài nói khác nhau bằng thuật toán tách âm tiết đã được các tác giả đưa ra để tính tốc độ nói, độ dài trung bình các âm tiết và độ dài trung bình các khoảng lặng. Các kết quả thống kê cho thấy tốc độ nói trung bình phụ thuộc chủ yếu vào độ dài các khoảng lặng. Độ dài trung bình các âm tiết của một người nói có xu hướng tiến tới bất biến và rất ít phụ thuộc vào tốc độ nói. Tốc độ nói nói chung phụ thuộc rất nhiều vào độ dài các khoảng lặng. Từ các kết quả thống kê đưa ra các mức tốc độ khác nhau: nói chậm, nói phổ thông và nói nhanh. Bài viết còn trình bầy cài đặt thuật toán tách các khoảng lặng và tính toán độ dài của chúng là cơ sở để xét các dấu câu. Các khảo sát đều có minh họa thực tế

Published

2021-07-16