Về Một Lược Đồ Chữ Ký Số Tập Thể Dựa Trên Cặp Song Tuyến Tính

Authors

  • Nguyễn Đức Toàn Phú Thọ

Keywords:

Chữ ký số tập thể, cặp song tuyến tính, chữ ký số tập thể đa thành phần

Abstract

Cặp song tuyến tính dùng khóa công khai chính là thông tin nhận dạng của thành viên, nhờ đó không cần phải quản lý khóa công khai và làm giảm thiểu dung lượng truyển tải trên đường truyền phù hợp với mô hình có số lượng lớn người sử dụng. Bài báo đề xuất một lược đồ ký số tập thể dựa trên cặp song tuyến tính sử dụng tài nguyên ít hơn một số lược đồ đã đề xuất trước đó.

Published

2020-03-15