Đánh Giá Hiệu Năng Mạng Chuyển Tiếp Từng Phần Với Đa Anten Thu Trong Truyền Thông Gói Tin Ngắn

  • Nguyễn Thị Yến Linh HO CHI MINH
  • Ngô Hoàng Tú
  • Võ Nguyễn Quốc Bảo
Keywords: lựa chọn chuyển tiếp, giải mã và chuyển tiếp, tỷ lệ lỗi khối, truyền thông gói tín ngắn

Abstract

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu mạng giải mã chuyển tiếp (DF) hai chặng trong truyền thông gói tin ngắn. Trong đó, nguồn sẽ lựa chọn một nút tốt nhất trong một tập đa nút để chuyển tiếp gói tin bằng cách sử dụng kỹ thuật lựa chọn chuyển tiếp một phần (PRS). Nguồn thu được thiết kế có M-anten và sử dụng giao thức phân tập tỉ số kết hợp cực đại (MRC) để thu nhận tín hiệu. Để đánh giá và so sánh hiệu năng hệ thống, chúng tôi đưa ra các biểu thức dạng chính xác và xấp xỉ của tỉ lệ lỗi khối (BLER) trong kênh truyền fading Rayleigh. Cuối cùng, chúng tôi thực hiện mô phỏng Monte Carlo để kiểm chứng kết quả lý thuyết và tìm ra giá trị tối ưu của số nút chuyển tiếp và số anten cũng như chứng minh các ưu điểm của mô hình hệ thống đã được đề xuất.

Published
2020-12-31

Most read articles by the same author(s)