Khắc phục lỗi và nâng cao tính hiệu quả cho các lược đồ chữ ký số dựa trên hai bài toán khó

  • Hồ Kim Giàu Học viện Kỹ thuật Quân sự
Keywords: Chữ ký số, logarit rời rạc, phân tích số, hai bài toán khó

Abstract

Các lược đồ chữ ký số dựa trên hai bài toán khó sẽ tăng tính an toàn hơn lược đồ dựa trên một bài toán khó trong trường hợp một trong hai bài toán khó có thể giải được. Những năm qua có nhiều nghiên cứu đề xuất lược đồ chữ ký số dựa trên hai bài toán khó là bài toán logarit rời rạc và phân tích số. Trong đó, có thể kể đến hai lược đồ đã công bố là Rabin-Schnorr và RSA-Schnorr [1]. Trong bài báo này, chúng tôi chỉ ra một số lỗi dẫn đến việc có thể giả mạo chữ ký hoặc lược đồ chỉ phụ thuộc vào một bài toán khó của hai lược đồ trên, đồng thời đưa ra nhược điểm dẫn đến tính không hiệu quả của các lược đồ này. Ngoài ra, bài báo cũng đề xuất một lược đồ chữ ký số mới dựa trên hai bài toán khó mà hiệu quả hơn lược đồ Rabin-Schnorr trong thuật toán ký.

Published
2020-09-09