Tính An Toàn IND-CPA Của Phương Pháp Mã Hóa Có Thể Chối Từ Dựa Trên Giao Thức Ba Bước Shamir

  • Nguyen Duc Tam Nam
Keywords: mã hóa có thể chối từ, giao thức ba bước Shamir, mã hóa giao hoán, mã hóa xác suất, tấn công cưỡng ép

Abstract

Nội dung bài báo phân tích và chứng minh tính đúng đắn, chối từ thuyết phục và an toàn IND_CPA của một phương pháp mã hóa có thể chối từ với quá trình truyền tin dựa trên giao thức ba bước Shamir.

Published
2020-09-09