Ứng Dụng Thuật Toán Bayes Trong Vấn Đề Dự Báo Học Lực Của Học Sinh Phổ Thông

  • Nguyễn Tu Trung
  • Vũ Văn Thỏa
Keywords: Học lực, Điểm trung bình, Bayes, Học máy thống kê, Dự báo

Abstract

Đánh giá học lực là vấn đề quan trọng trong việc đánh giá học sinh phổ thông. Việc đánh giá dựa trên điểm các môn học của học sinh trong suốt quá trình học. Từ lâu, các thuật toán học máy nói chung, thuật toán phân lớp Bayes nói riêng đã được ứng dụng để giải quyết các bài toán phân lớp, dự báo một cách hiệu quả. Bài báo này ứng dụng thuật toán Bayes trong việc dự báo học lực của học sinh để hỗ trợ cho việc quản lý cũng như đánh giá học sinh trong trường phổ thông.

Published
2020-09-09