Phân Tích Xác Suất Dừng Hệ Thống Vô Tuyến Nhận Thức Sử Dụng Kỹ Thuật Thu Thập Năng Lượng Vô Tuyến

  • Nguyen Anh Tuan
  • Vo Nguyen Quoc Bao
Keywords: vô tuyến nhận thức, thu thập năng lượng, vô tuyến, nguồn phát

Abstract

Bài báo này nghiên cứu hệ thống vô tuyến nhận thức sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng từ nguồn phát năng lượng là máy phát của mạng sơ cấp và một nguồn ngoài độc lập. Nút nguồn phát dữ liệu của mạng thứ cấp không có năng lượng lưu trữ mà sử dụng năng lượng thu thập từ hai nguồn phát năng lượng linh hoạt để cung cấp cho các hoạt động truyền phát thông tin. Chúng tôi đã đề xuất phương pháp để phân tích xác suất dừng chính xác của hệ thống và biểu diễn dưới dạng tường minh. Kết quả mô phỏng đã xác nhận tính chính xác của kết quả phân tích và chỉ ra công suất máy phát sơ cấp và vị trí của mạng thứ cấp ảnh hưởng tới hiệu năng hệ thống.

Published
2020-03-13

Most read articles by the same author(s)