Giám sát an toàn mạng IOT

  • Hoàng Đăng Hải
Keywords: An toàn mạng, mạng IoT, giám sát an toàn mạng, kiến trúc mạng giám sát.

Abstract

An toàn mạng IoT (Internet of Things) khác với an toàn mạng truyền thống do những đặc thù của mạng IoT. Những mô hình, cơ chế, kỹ thuật an toàn mạng đã phát triển cho mạng truyền thống không thể áp dụng trực tiếp cho mạng IoT, đòi hỏi phải có sự thay đổi cho phù hợp. Cho tới nay, một số vấn đề trong hệ thống giám sát an toàn mạng vẫn chưa được xem xét cụ thể trong các công trình nghiên cứu cũng như trong thực tế, điển hình như kiến trúc phân lớp, tính toán kích cỡ hệ thống giám sát, lựa chọn đặc trưng sự kiện. Bài báo này đề xuất một mô hình kiến trúc hệ thống giám sát an toàn mạng IoT phù hợp với việc phân chia hai lớp Fog và Cloud của mạng IoT. Ngoài ra, bài báo đề xuất cách thức tính toán phù hợp thực tế cho thiết kế hệ thống giám sát an toàn mạng IoT, cụ thể cho kích cỡ bộ đệm xử lý sự kiện, dung lượng lưu trữ sự kiện, lựa chọn đặc trưng của sự kiện. Bài đưa ra một số ví dụ tính toán cụ thể minh chứng cho tính khả thi trong thực tiễn.

Published
2018-06-02