Nghiên cứu giải pháp quy hoạch băng tần 700 MHz cho thông tin di động băng rộng phù hợp cho Việt Nam

  • Vo Nguyen Quoc Bao PTITHCM
  • Doan Quang Hoan RFD
  • Nguyen Dinh Tuan
  • Nguyen Anh Tuan
Keywords: quy hoạch băng tần, băng tần 700 MHz, WRC-15, TDD, FDD, DVB-T2, 5G, LTE

Abstract

Sự gia tăng số lượng kết nối di động và mục tiêu thu hẹp khoảng cách thông tin băng rộng dẫn tới nhu cầu sử dụng thêm các băng tần thấp dưới 1 GHz mà điển hình là băng tần 700 MHz. Tại hội nghị thông tin vô tuyến thế giới năm 2015 (WRC-15), Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đã chính thức được xác lập quyền sử dụng băng tần 698-806 MHz (sau đây gọi tắt là băng tần 700 MHz) dành cho hệ thống thông tin di động mặt đất (IMT). Để bảo đảm sử dụng băng tần 700 MHz hiệu quả, một trong những nhiệm vụ thiết yếu là nghiên cứu xây dựng phương án quy hoạch băng tần 700 MHz phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam và hài hòa với các quốc gia trên thế giới. Bài báo này phân tích xu hướng công nghệ và các phương án quy hoạch băng tần 700 MHz nhằm nhận định phương án quy hoạch phù hợp áp dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày kết quả phân tích, mô phỏng đánh giá can nhiễu theo mô hình nhiễu đơn và mô hình thống kê Monte-Carlo từ hệ thống truyền hình số mặt đất ảnh hưởng tới hệ thống thông tin di động LTE triển khai trên băng tần 700 MHz, và cuối cùng là đề xuất các khuyến nghị biện pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả băng tần 700 MHz.

Author Biography

Vo Nguyen Quoc Bao, PTITHCM

Vo Nguyen Quoc Bao (in Vietnamese: Võ Nguyễn Quốc Bảo) was born in Nha TrangKhanh Hoa Province, Vietnam. He received the B.E. and M.Eng. degree in electrical engineering from Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam, in 2002 and 2005, respectively, and Ph.D. degree in electrical engineering from University of Ulsan, South Korea, in 2009. In 2002, he joined the Department of Electrical Engineering, Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT), as a lecturer. Since February 2010, he has been with the Faculty of Telecommunications, PTIT, where he is currently an Associate Professor. 

His research interests include wireless communications and information theory with current emphasis on MIMO systems, cooperative and cognitive communications, physical layer security, and energy harvesting. 

He is currently serving as the Editor of Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (Wiley ETT) and VNU Journal of Computer Science and CommunicationEngineering. He is also a Guest Editor of EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, special issue on "Cooperative Cognitive Networks" and IET Communications, special issue on "Secure Physical Layer Communications". He served as a Technical Program co-chair for ATC (2013, 2014), NAFOSTED-NICS (2014, 2015, 2016), REV-ECIT 2015 and ComManTel (2014, 2015). He is a senior member of IEEE.

Published
2018-06-02