Cải thiện khả năng bám cho bộ điều khiển MRAC của hệ thống điều khiển tốc độ băng tải

  • Duy The Pham Lecturer
Keywords: Điều khiển thích nghi mô hình chuẩn, điều khiển bền vững, mô hình hóa băng tải, ngõ vào bão hòa, điều khiển tốc độ, điều khiển băng tải.

Abstract

Bài báo đề xuất phương pháp cải thiện khả năng bám cho bộ điều khiển MRAC, của một hệ thống điều khiển tốc độ băng tải theo các bước sau: Trước tiên, hiệu chỉnh mô hình tham chiếu của bộ điều khiển MRAC chuẩn, để giảm tần số dao động cao tác động lên tín hiệu điều khiển ngõ vào, khi tăng hệ số thích nghi. Thứ hai, thêm tham số hiệu chỉnh vào luật điều khiển, giảm ảnh hướng của nhiễu có biên độ giới hạn, để bộ điều khiển bền vững. Thứ ba, thêm vec tơ sai lệch phụ vào sai lệch hệ thống để giảm dao động của ngõ ra, khi ngõ vào bão hòa. Sau cùng, tiến hành các thực nghiệm để so sánh kiểm chứng hiệu quả và khả năng bám tốc độ của bộ điều khiển mới.

Published
2018-06-02