Cải thiện hiệu năng hệ thống MMW-RoF sử dụng ghép phân cực và phân tập không gian

  • Phạm Anh Thư Posts and Telecoms Institute of Technology
  • Lâm Tuấn Vũ Posts and Telecoms Institute of Technology
Keywords: Truyền sóng vô tuyến qua sợi quang (RoF); ghép phân chia theo phân cực quang; truyền dẫn đa đầu vào đa đầu ra (MIMO).

Abstract

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một mô hình hệ thống truyền sóng milimet qua sợi quang có cải thiện hiệu năng về mặt dung lượng bằng cách kết hợp kỹ thuật ghép phân chia theo phân cực quang (PDM) và phân tập không gian đa đầu vào đa đầu ra (MIMO). Từ mô hình đề xuất, dung lượng của hệ thống được phân tích dưới ảnh hưởng của các loại tạp âm và méo phi tuyến gây ra bởi các phần tử trong hệ thống cũng như ảnh hưởng của fading đường truyền vô tuyến. Kết quả phân tích hiệu năng cho thấy dung lượng kênh của hệ thống có thể được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, giá trị các tham số công suất phát và chỉ số điều chế cần được lựa chọn phù hợp để tránh ảnh hưởng của méo phi tuyến làm suy giảm dung lượng của hệ thống.

Published
2018-06-02