Đánh Giá Hiệu Năng Bảo Mật Của Mạng Vô Tuyến Nhận Thức Chuyển Tiếp Đa Chặng

  • Chu Tien Dung TCU
  • Võ Nguyễn Quốc Bảo
  • Nguyễn Lương Nhật
Keywords: Vô tuyến nhận thức, Chuyển tiếp có lựa chọn, Dung lượng bảo mật khác không, Xác suất dừng bảo mật, Dung lượng bảo mật.

Abstract

Truyền thông chuyển tiếp đã thể hiện được rất nhiều ưu điểm vượt trội trong hệ thống thông tin vô tuyến, đặc biệt là nâng cao khả năng bảo mật của hệ thống. Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá hiệu năng bảo mật của mạng vô tuyến nhận thức chuyển tiếp đa chặng sử dụng kỹ thuật lựa chọn nút chuyển tiếp tốt nhất tại mỗi chặng. Cụ thể, chúng tôi đưa ra các biểu thức Xác suất dừng bảo mật - Secure Outage Probability (SOP) và  Xác suất lượng bảo mật khác không - Probability of Non-zero Secrecy Capacity (PrNZ) cho giao thức chuyển tiếp ngẫu nhiên-và-chuyển tiếp - Randomize-and-Forward (RF) sử dụng kỹ thuật lựa chọn nút chuyển tiếp tốt nhất ở mỗi chặng. Cuối cùng, các kết quả mô phỏng Monte-Carlo sẽ được trình bày để kiểm chứng phương pháp phân tích và biểu thức phân tích đạt được.

Published
2018-06-02