Tăng khả năng phân biệt mục tiêu trên bề mặt biển bằng phương pháp xử lý trung bình hệ số elip phân cực của tín hiệu thu

  • Pham Trong Hung Học viện Kỹ thuật Quân sự
  • Nguyen Trung Thanh Học viện Kỹ thuật Quân sự
Keywords: Radar phân cực, phát hiện mục tiêu, tham số phân cực

Abstract

Bài báo đề xuất phương pháp làm tăng khả năng phân biệt mục tiêu trên bề mặt nhiễu biển theo hệ số elip phân cực trung bình. Trong mỗi cell radar nhận được N mẫu giá trị hệ số elip phân cực và tính được giá trị trung bình của hệ số K trong cell radar theo N mẫu đó. Bài toán phát hiện mục tiêu trên bề mặt nền theo tham số phân cực được thực hiện với giá trị K trung bình. Kết quả mô phỏng cho thấy hiệu quả của phương pháp đề xuất bao gồm: 1, Độ tương phản của mục tiêu trên bề mặt nền tăng đáng kể; 2, Tăng xác suất phát hiện mục tiêu trên bề mặt nền theo tham số phân cực; 3, Phương sai của phân bố K đối với nhiễu nền giảm xuống khoảng 5 dB so với khi chưa xử lý trung bình.

Published
2017-09-19