Nghiên Cứu Hiệu Năng Mạng Chuyển Tiếp Hai Chiều Dùng Kỹ Thuật Khử Nhiễu Tuần Tự Dưới Sự Ảnh Hưởng Của Nhiễu Phần Cứng

  • Phạm Thị Đan Ngọc Posts and Telecommunications Institute of Technology Ho Chi Minh Campus
  • Nguyễn Lương Nhật
Keywords: Mạng chuyển tiếp hai chiều, NOMA, Phần cứng không hoàn hảo

Abstract

Bài báo nghiên cứu hiệu năng xác suất dừng (OP: Outage Probability) của mạng chuyển tiếp hai chiều (Two-way relaying) sử dụng kỹ thuật khử nhiễu tuần tự (SIC: Successive Interference Cancellation) trên kênh truyền fading Rayleigh dưới sự tác động chung của phần cứng không hoàn hảo (HI: Hardware Imperfection). Trong mô hình khảo sát, hai nút nguồn trao đổi thông tin với nhau dựa vào sự giúp sức của một nút chuyển tiếp. Trong khe thời gian thứ nhất, cả hai nguồn đồng thời truyền dữ liệu đến nút chuyển tiếp, và nút chuyển tiếp sẽ sử dụng kỹ thuật SIC để đạt được các dữ liệu mong muốn. Kế tiếp, nút chuyển tiếp sẽ XOR hai dữ liệu đạt được, trước khi gửi đến hai nguồn trong khe thời gian thứ hai. Cả hai nguồn lấy dữ liệu của chính mình và XOR dữ liệu nhận từ nút chuyển tiếp để lấy được dữ liệu được gửi đến. Bài báo đưa ra phương pháp phân bổ công suất hiệu quả cho hai nguồn, và phân tích OP của hệ thống bằng công thức chính xác dạng đóng (Exact Closed-form Expression). Cuối cùng, mô phỏng máy tính sử dụng phương pháp Monte Carlo được thực hiện để kiểm chứng công thức đưa ra.

Published
2020-12-31