Điều Chỉnh Tài Nguyên Tự Động Dựa Vào Tham Số Chất Lượng Dịch Vụ Trong Cloud Computing

  • Nguyễn Hồng Sơn
Keywords: Điện toán đám mây, Điều chỉnh tài nguyên tự động, Tham số chất lượng dịch vụ, Waiting rate

Abstract

Việc cung cấp tính năng bổ sung tài nguyên tự động (auto scaling) trên hạ tầng IaaS của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đã giúp thuê bao tránh được tình trạng suy thoái dịch vụ và tiết kiệm chi phí. Cùng với đó là sự xuất hiện các thuật toán auto scaling để tự động hóa việc cung ứng cũng như thu hồi tài nguyên một cách kịp thời. Phương pháp auto scaling dựa vào luật đối sánh giá trị tham số hiện hành với ngưỡng được sử dụng phổ biến trong môi trường công nghiệp. Tính hiệu quả của auto scaling dạng này tùy thuộc vào cách chọn tham số. Trong bài báo này đề xuất sử dụng tham số chất lượng dịch vụ thay cho cách dùng tham số mức độ sử dụng CPU đang dùng phổ biến hiện nay. Bài báo cũng đưa ra mô hình đánh giá tính hiệu quả của auto scaling dạng này và dựa vào đó để kiểm tra tính hiệu quả của phương pháp. Mô hình đã được cài đặt và đã xác định được tính hiệu quả theo cách chọn các tham số dịch vụ.  

Published
2020-09-09