Tìm Kiếm Sản Phẩm Theo Ảnh Bằng Học Sâu

  • Dương Trần Đức
Keywords: tìm kiếm ảnh, nhận dạng ảnh, học sâu, mạng nơ ron tích chập

Abstract

Tìm kiếm thông tin là một trong những nhu cầu cần thiết của con người. Trước kia, hình thức tìm kiếm chủ đạo là tìm kiếm bằng từ khóa, với ưu điểm là đơn giản và dễ dùng, tuy nhiên đôi khi lại không đủ khả năng để diễn tả toàn bộ ý muốn của con người. Trong những năm gần đây, nhận biết được nhược điểm trên, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc tìm kiếm bằng ảnh đã bắt đầu được nghiên cứu và áp dụng. Bài báo này trình bày một phương pháp tìm kiếm sản phẩm thông qua ảnh sử dụng thuật toán học sâu và kỹ thuật so sánh ảnh tương tự trên tập dữ liệu tự thu thập từ Internet. Các kết qủa cho thấy phương pháp có tiềm năng ứng dụng trong thực tế.

Published
2020-09-09