Giải Pháp Phân Phối Khóa Lượng Tử Không Dây Lai Ghép FSO Và MMW

  • Anh Thư Phạm, Dr.
  • Đặng Thế Ngọc
Keywords: Phân phối khóa lượng tử (QKD), Truyền thông quang qua không gian (FSO), Điều chế cường độ sóng mang con (SIM), Tỉ lệ lỗi bit lượng tử (QBER)

Abstract

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giải pháp phân phối khóa lượng tử không dây lai ghép FSO (Free Space Optics) và MMW (Millimeter Wave). Khóa lượng tử từ bên gửi (Alice) được truyền qua kênh FSO tới trạm gốc (BS) và sau đó được chuyển tiếp tới các trạm di động (Bob) qua kênh vô tuyến. Giao thức QKD được thực hiện dựa trên điều chế cường độ sóng mang con (SIM) sử dụng khóa dịch pha nhị phân (BPSK) để mã hóa và bộ thu hai ngưỡng để giải mã. Hiệu năng tỉ lệ lỗi bit lượng tử (QBER) của hệ thống QKD đề xuất được phân tích dưới ảnh hưởng của các tham số lớp vật lý đến từ bộ thu, kênh FSO và kênh vô tuyến MMW. Các kết quả tính toán số đã khẳng định tính khả thi của hệ thống QKD đề xuất.

Published
2020-09-09