Phương Pháp Chọn Điểm Tấn Công Cho Tấn Công Mẫu Dựa Trên Phân Bố Chuẩn

  • Trần Ngọc Quý
Keywords: Tấn công kênh kề, tấn công mẫu, phân bố chuẩn, kiểm định chi bình phương

Abstract

Tấn công mẫu được xem như là tấn công kênh kề hiệu quả nhất. Để tấn công mẫu có thể thực hiện được trong thực tế, ta phải lựa chọn một số điểm tấn công trên vết điện năng tiêu thụ thực tế của thiết bị. Cho tới nay có nhiều phương pháp để lựa chọn các điểm này cho tấn công mẫu. Tuy nhiên, các cách lực chọn này dựa trên kinh nghiệm về tấn công kênh kề, đồng thời chưa có công trình nào chỉ ra rằng các phương pháp lựa chọn đó đã là tốt nhất hay chưa. Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một phương pháp lựa chọn điểm mới theo nguyên tắc, khác với các phương pháp đã được thực hiện, dựa trên các các điểm có phân bố xấp xỉ phân bố chuẩn. Việc kiểm chứng kết quả, thấy rằng hiệu năng tấn công mẫu được cải thiện rõ rệt so với các phương pháp tấn công mẫu hiện tại. Thí nghiệm tấn công mẫu trong bài báo được thực hiện trên thẻ thông minh ATMEGA8515 được cài đặt thực thi thuật toán mật mã AES-128.

Published
2020-03-14