Mô Hình Nhiễu Tương Quan Cho Hệ Thống Mã Hóa Video Phân Tán

  • Nguyễn Thị Hương Thảo
  • Vũ Văn San
Keywords: Video phân tán, nhiễu tương quan

Abstract

Mã hóa video phân tán (DVC) là sơ đồ mã hóa video mới phù hợp cho các ứng dụng đường lên như hệ thống giám sát video không dây, mạng cảm biến không dây. Các kết quả nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng mặc dù thực hiện mã hóa độc lập và giải mã kết hợp, hiệu năng của hệ thống mã hóa video phân tán có thể đạt mức tương đương so với các hệ thống mã hóa video dự đoán hiện nay. Tuy nhiên, hiệu năng méo – tốc độ (RD) của các hệ thống mã hóa video phân tán này phụ thuộc rất lớn vào việc mô hình hóa nhiễu tương quan giữa thông tin gốc ở phía mã hóa và thông tin phụ trợ tương ứng ở phía giải mã. Trong các nghiên cứu trước, hầu hết đều sử dụng mô hình Laplacian để mô hình hóa nhiễu tương quan mà
không tính đến đặc tính thống kê và đặc tính chuyển động của chuỗi. Bài báo này đề xuất phương pháp mô hình hóa nhiễu tương quan mới thay đổi thích ứng cho các hệ số DC dựa vào đặc tính của chuỗi. Các kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu năng của phương pháp đề xuất đã được cải thiện hơn so với mô hình Laplacian trước đây.

Published
2020-03-14