Phát Triển Một Lược Đồ Chữ Ký Số Mới Có Độ An Toàn Dựa Trên Bài Toán Logarit Rời Rạc Trên Vành ZN

  • Lê Văn Tuấn
Keywords: Digital Signature Scheme, Discrete logrithmic problem, Order problem, Hash Function

Abstract

Năm 1985, ElGamal đề xuất một lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logirt rời rạc modulo nguyên tố. Cho đến nay, đã có nhiều kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới chỉ ra rằng lược đồ chữ ký số này không an toàn trước các cuộc tấn công giả mạo chữ ký dựa trên tình huống khóa phiên lộ hoặc bị dùng trùng. Trong bài toán này, chúng tôi đề xuất một lược đồ chữ ký số dựa trên bài toán logarit rời rạc theo modulo hợp số, một biến thể của lược đồ chữ ký số Elgamal. Lược đồ  đề xuất khắc phục được những nhược điểm của lược đồ chữ ký Elgamal và nó có thể áp dụng được vào thực tế. 

Published
2020-03-14