Giám sát và Đánh Giá Chất Lượng Trải Nghiệm (QoE) Cho Ứng Dụng WEB

  • Hoàng Mạnh Quang
Keywords: WEB, QoE, định lượng QoE, Giám sát QoE

Abstract

Cung cấp chất lượng trải nghiệm (Quality of Experience –QoE) đáp ứng nhu cầu người dùng là yêu cầu rất quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng Web. Nhiều thách thức đặt ra đối với giám sát và đánh giá QoE do vẫn chưa có một mô hình phù hợp cho định lượng QoE. Các nghiên cứu tới nay chủ yếu tập trung vào cải thiện QoE về các tham số liên quan đến thời gian, mối quan hệ tương tác giữa QoS và QoE, mối quan hệ giữa QoE và MOS (Mean Opinion Scores). Tuy nhiên, vấn đề giám sát QoE theo thời gian thực vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Mặt khác, hầu hết các mô hình QoE tới nay đều dựa trên các tham số do ITU đề xuất cho mạng và ứng dụng đa phương tiện, chưa có mô hình cho ứng dụng Web. Dựa trên cơ sở các tham số theo tiêu chuẩn của ITU, bài báo này đề xuất một mô hình tham chiếu cho giám sát và đánh giá QoE cho ứng dụng Web. Mô hình tham chiếu WebQoE-RefMod có các đặc trưng: 1) Xác định tập hồ sơ tham chiếu để so sánh, đánh giá QoE, 2) Xác định tập các điểm đo tham chiếu, 3) Tính giá trị QoE là hàm của các chỉ số KPI và KQI, 4) Giám sát và đánh giá QoE theo công thức tính thống kê khoảng cách tới giá trị Ref-QoE.

Published
2020-03-14