Đo Kiểm Dữ Liệu Cước Trên Mạng 4G

  • Hoàng Mạnh Thắng
Keywords: Mạng 4G, đo kiểm cước, trích xuất dữ liệu cước, mô phỏng đầu cuối, đối soát cước

Abstract

Các hệ thống thông tin di động 3G/4G sử dụng phương thức tính cước dựa trên lưu lượng dữ liệu do thuê bao sử dụng. Hệ thống tính cước dựa vào lưu lượng sử dụng đang được áp dụng rộng rãi bởi các nhà mạng từ nhiều năm qua và đã chứng tỏ hiệu quả trong thực tế. Tuy nhiên, độ chính xác khi ghi dữ liệu cước còn tùy thuộc vào một số yêu tố như khả năng đồng bộ giữa hệ thống tính cước và thiết bị đầu cuối, tính chính xác trong trích xuất dữ liệu cước, đối soát cước, sự đồng bộ khi thực thi các chính sách về cước. Đo kiểm, đánh giá chất lượng dữ liệu cước là một vấn đề khoa học và thực tiễn, cần có giải pháp xử lý thỏa đáng. Các phương pháp, công cụ, bài đo kiểm theo tiêu chuẩn quốc gia đã ban hành tới nay mới chỉ tập trung vào vấn đề báo hiệu, tốc độ download, upload cho các mạng 3G trở về trước. Vẫn chưa có các giải pháp đo kiểm cụ thể cho hệ thống mạng thông tin 4G, là mạng mới đang được triển khai rộng rãi hiện nay. Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất của các nhà mạng. Do vậy, yêu cầu về đo kiểm và đánh giá dữ liệu cước, bảo đảm độ chính xác ghi dữ liệu cước là rất cần thiết. Bài báo này trình bày một giải pháp được đề xuất để đo kiểm, đánh giá dữ liệu cước cho mạng 4G. Giải pháp bao gồm phương pháp đo kiểm, công cụ đo kiểm đánh giá và đối soát dữ liệu cước.

Published
2020-03-14