Nền Tảng Kết Nối - Chia Sẽ Thông Tin Cho Hệ Sinh Thái Đô Thị Thông Minh

  • Hoàng Mạnh Thắng
Keywords: Hệ sinh thái, Mô hình đô thị thông minh

Abstract

Đô thị thông minh (ĐTTM) là một khái niệm được ra đời từ khoảng 10 năm trở lại đây và được coi là một hệ sinh thái, trong đó cung cấp các dịch vụ và cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp. Cho đến nay, có nhiều cách tiếp cận để xây 
dựng hệ sinh thái ĐTTM. Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là chìa khóa để xây dựng và tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái đó. Tuy nhiên, việc xác định một nền tảng kết nối – chia sẻ thông tin cho hệ sinh thái ĐTTM vẫn đang là một vấn đề nghiên cứu và cần có giải pháp phù hợp với mỗi quốc gia, nhằm đạt được hiệu quả hoạt động của đô thị, tương tác có tính thông minh giữa các bên tham gia, bảo đảm được chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân và doanh ghiệp. Các bộ công cụ phục vụ cho xây dựng và hỗ trợ các hoạt động của ĐTTM là rất cần thiết. Bài báo này đề xuất một giải pháp cụ thể cho một nền tảng kết nối – chia sẻ thông tin cho hệ sinh thái ĐTTM. Giải pháp lấy con người làm trọng tâm, giải quyết các yêu cầu về mặt kỹ thuật cho tương tác giữa cư dân, doanh nghiệp với chính quyền đô thị nhằm cải thiện sự “thông minh” trong các quyết định của các bên trong một ĐTTM. Một hệ thống kết nối – chia sẻ thông tin được xây dựng với các chức năng cần thiết cho một hệ sinh thái ĐTTM chứng minh cho tính khả thi của mô hình đã đề xuất.

Published
2020-03-14