Về Phương Pháp Xây Dựng Phân Hệ Vùng Bao Tự Động Cho Đối Tượng 3D

  • Nguyễn Đức Hoàng PTIT
Keywords: Phân hệ vùng bao, 3D, hộp bao, nhận dạng va chạm

Abstract

Phân hệ vùng giới hạn (Bounding volume hierarchy - BVH) hay phân hệ vùng bao là một kiến trúc dạng cây cho một tập các đối tượng hình học. Việc lựa chọn vùng bao thường được xác định trên cơ sở phù hợp với các đối tượng và thường theo mô hình từ trên xuống (top-down), hoặc từ dưới lên (bottom-up) hoặc thêm vào (add in) cho một dạng hộp bao cụ thể. Đối với các đối tượng 3D, cần giải quyết các va chạm có thể xuất hiện giữa các đối tượng. Bài báo này đề cập đến phương  pháp xây dựng một phân hệ vùng bao (BVH) tự động một đối tượng 3D. Phương pháp đề xuất dựa trên việc sử dụng nhiều dạng hộp bao khác nhau phù hợp với thực tế hoạt động của đối tượng. Kỹ thuật đã được thử nghiệm và tỏ ra hiệu quả đối với các mô hình đối tượng 3D được xây dựng theo phương pháp liên tục.

Published
2020-03-14