The Thiết Kế Bộ Điều Khiển Tốc Độ Băng Tải Sử Dụng Điều Khiển Thích Nghi Mô Hình Tham Chiếu Hiệu Chỉnh Với Toán Tử Tham Chiếu

  • Duy The Pham Lecturer
Keywords: Điều khiển thích nghi, Điều khiển bền vững, Mô hình hóa băng tải, Ngõ vào bảo hòa, Điều khiển tốc độ, Điều khiển băng tải, Toán tử tham chiếu

Abstract

Bài báo đề xuất phương pháp giảm ảnh hưởng của nhiễu biên độ giới hạn bằng toán tử tham chiếu, cho bộ điều khiển tốc độ băng tải sử dụng điều khiển thích nghi mô hình tham chiếu hiệu chỉnh. Ngoài ra, bài báo cũng trình bày việc xem xét về ảnh hưởng của các tham số: sai số trạng thái, độ lợi sai số hồi tiếp, độ lợi thích nghi, và việc chọn độ lợi sai số hồi tiếp thích hợp tăng khả năng bám tốc độ của hệ thống. Bài báo cũng tiến hành các mô phỏng và thực nghiệm, để so sánh kiểm chứng hiệu quả của việc giảm ảnh hưởng của nhiễu biên độ giới hạn của bộ điều khiển mới.

Published
2020-03-13