Một Cải Tiến Trong Đánh Giá Độ Tương Tự Ngữ Nghĩa Giữa Hai Khái Niệm Trong Kỹ Nghệ Ontology

  • Hạnh Hữu Hoàng ĐPT - PTIT
  • Trung Văn Nguyễn Hue University of Sciences
Keywords: semantic similarity, semantic web, ontology

Abstract

Đánh giá độ tương tự giữa hai khái niệm trong ontology đóng vai trò quan trọng trong các bài toán thuộc lĩnh vực kỹ nghệ ontology bao gồm: đối sánh, so khớp, tích hợp ontology. Bài báo này nêu một phương pháp mới để đánh giá độ tương tự ngữ nghĩa giữa hai khái niệm trong ontology. Bài báo cũng trình bày phương pháp quy hoạch động để tính độ tương tự ngữ nghĩa giữa hai biểu thức khái niệm bất kỳ dựa vào ontology cho trước.

Published
2020-03-13