A Thuật Toán Cân Bằng Tải Nhằm Giảm Thời Gian Đáp Ứng Dựa Vào Ngưỡng Thời Gian Trên Điện Toán Đám Mây

  • Nguyễn Xuân Phi
  • Trần Công Hùng
Keywords: cân bằng tải, điện toán đám mây, thời gian đáp ứng, thời gian đáp ứng dự báo

Abstract

Nhằm nâng cao hiệu suất phục vụ của các dịch vụ điện toán đám mây thì việc quản lý hiệu quả tài nguyên điện toán bao gồm: phân bổ tài nguyên, đáp ứng tài nguyên, kết nối tới tài nguyên, khám phá tài nguyên chưa sử dụng, ánh xạ các tài nguyên tương ứng, mô hình hóa tài nguyên, cung cấp tài nguyên và lập kế hoạch sử dụng các tài nguyên, là các vấn đề cấp bách. Trong đó, việc lập kế hoạch cho việc sử dụng tài nguyên dựa trên các kết nối theo thời gian, như thời gian đáp ứng của dịch vụ là rất quan trọng. Từ việc nghiên cứu thời gian đáp ứng có thể đưa ra giải pháp cho việc phân bố, cân bằng tải của các tài nguyên một cách hiệu quả. Đây là một trong những hướng nghiên cứu còn nhiều triển vọng giúp cho công nghệ đám mây ngày một hoàn thiện và tiến bộ hơn. Vì vậy, bài báo này đề xuất một thuật toán cân bằng tải nhằm giảm thời gian đáp ứng trên điện toán đám mây, ý tưởng chính là sử dụng thuật toán dự báo ARIMA để dự báo thời gian đáp
ứng, từ đó đưa ra cách giải quyết phân phối tài nguyên hiệu quả dựa vào giá trị ngưỡng thời gian.

Published
2020-03-14