Kỹ Thuật Giấu Tin Vô Hình và Bảo Mật Trên Video 3D

  • Dương Xuân Hoàng http://www.stu.edu.vn/
  • Kỳ Xuân Lê
  • Dư Thị Quỳnh Nguyễn
  • Thy Thi Minh Nguyễn
Keywords: Giấu tin, khớp ảnh, LSB kết hợp, video 3D

Abstract

Bài báo trình bày một giải pháp truyền tin mật an toàn sử dụng kỹ thuật giấu tin trong video 3D (3-Dimension)
với tính vô hình cao. Thông tin mật được mã hóa bởi các thuật toán mạnh mẽ trước khi nhúng vào video 3D  bằng thuật toán LSB (Least Significant Bit) kết hợp. Chỉ những vùng độc lập trên các khung ảnh 3D mới được lựa chọn để nhúng thông tin. Trong khi các thuật toán mã hóa cung cấp độ bảo mật cho thông tin ẩn giấu thì kỹ thuật giấu tin thích nghi sử dụng LSB kết hợp sẽ đảm bảo tính vô hình cao cho thông tin mật.

Published
2020-03-14