Một số bộ mã cyclic tốt xây dựng trên vành đa thức

  • Nguyễn Trung Hiếu Mr
Keywords: Mã cyclic, nhóm nhân cyclic, cấp số nhân cyclic, vành đa thức

Abstract

Mã cyclic là một lớp mã tuyến tính và có khả năng ứng dụng trong điện tử dân dụng, các hệ thống lưu trữ dữ liệu và các hệ thống truyền thông. Phương pháp xây dựng mã cyclic dựa trên các phân hoạch của vành đa thức (gồm nhóm nhân cyclic, cấp số nhân cyclic) có nhiều ưu điểm nổi bật, được quan tâm nghiên cứu và có những kết quả bước đầu. Bài báo này trình bày phương pháp tìm mã cyclic cục bộ tốt xây dựng từ nhóm nhân cyclic, cấp số nhân cyclic trên vành đa thức và đề xuất một số mã cyclic cụ thể. Đồng thời, bài báo cũng trình bày mô phỏng, đánh giá chất lượng của một số bộ mã tìm được và khả năng ứng dụng vào việc truyền thông tin.

Published
2017-09-19