Về một backdoor đối xứng trong sinh khóa RSA

  • Huy Quang Lê Ban Cơ yếu Chính phủ
  • Hồng Nhật Bạch Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng yên
Keywords: RSA, Backdoor, sinh khóa, đối xứng

Abstract

Bài báo trình bày một đề xuất về thuật toán sinh khóa RSA chưa backdoor dựa trên ý tưởng của thuật toán Hidden Prime Factor trong [1]. Thuật toán đề xuất sử dụng kết quả của Coopersmith trong [7] để giảm lượng thông tin backdoor cần nhúng. 

Published
2017-09-20