Theo giy phép hot đng báo chí in s 697/GP-BTTTT  ngày 21 tháng 12 năm 2015 ca B trưởng B Thông tin và Truyn thông, Hc vin Công ngh Bưu chính Vin thông (Hc vin) được phép xut bn tp chí vi tên gi Tp chí Khoa hc Công ngh Thông tin và Truyn thông t năm 2016.

Tp chí Khoa hc Công ngh Thông tin và Truyn thông là tp chí khoa hc chuyên ngành có phn bin đc lp, được xut bn thường kỳ vi mc đích công b các kết qu nghiên cu khoa hc và công ngh ca Hc vin; Ph biến, cp nht các kiến thc khoa hc và công ngh mi nht v thông tin và truyn thông trong nước và trên thế gii; Phn ánh các mt hot đng giáo dc, đào to, nghiên cu ca Hc vin trong lĩnh vc thông tin và truyn thông; Phân tích, đánh giá, d báo phát trin, phát hin nhng vn đ có tính thi s v thông tin và truyn thông ti Vit Nam, kiến ngh các vn đ qun lý Nhà nước v thông tin và truyn thông nhm phát trin bn vng trong thi kỳ hin đi hóa, công nghip hóa và hi nhp quc tế; To din đàn trao đi, chia s kinh nghim v các vn đ khoa hc và công ngh trong lĩnh vc thông tin và truyn thông.

Nhm phát huy trí tu ca tp th các nhà giáo, nhà nghiên cu, Giám đc Hc vin đã quyết đnh thành lp Hi đng Biên tp Tp chí mi và Ban Biên tp Chuyên san các công trình nghiên cu v Đin t, Vin thông và Công ngh thông tin (Ban Biên tp) cho s đu tiên gm các Giáo sư, Phó giáo sư ca Hc vin và ca mt s Trường Đi hc, Vin nghiên cu khác trong và ngoài nước.

Ban Biên tp đã thc hin quy trình phn bin và xét chn các công trình đăng ti theo đúng quy đnh ca Tp chí Khoa hc Công ngh Thông tin và Truyn thông nhm đăng ti các bài báo cáo khoa hc bo đm cht lượng hc thut và các yêu cu v tính mi, tính sáng to. Trong s này, vi tng s 9 bài báo được chn đăng thì có 2 bài tiếng Anh và 7 bài tiếng Vit, hu hết các công trình được công b bi các ging viên, cán b nghiên cu khoa hc, các cng tác viên và các nghiên cu sinh đang hc tp ti Hc vin. Thêm vào đó còn có mt s công trình được công b vi s hp tác ca các nhà khoa hc, nhóm tác gi công tác ti cơ s nghiên cu, đào to ngoài Hc vin và nước ngoài làm phong phú thêm các vn đ khoa hc hin đi, chuyên sâu mà Chuyên san chuyn ti đến cho đc gi.

Tri qua gn 20 năm phát trin và trưởng thành, được s quan tâm, to điu kin ca Đng, Nhà nước, B Thông tin và Truyn thông, Tp đoàn Bưu chính Vin thông Vit Nam, s giúp đ chí tình, s hp tác hiu qu ca các đơn v trong và ngoài Ngành; vi s phn đu n lc không ngng ca các thế h cán b, nghiên cu viên, ging viên, hc viên và sinh viên, Hc vin Công ngh Bưu chính Vin thông đã vượt qua nhiu khó khăn th thách đ hoàn thành xut sc mi nhim v được giao trong s nghip gn kết nghiên cu khoa hc - đào to và sn xut kinh doanh. Ban Biên tp tin tưởng rng các nhà giáo, nhà khoa hc ca Hc vin s tiếp tc có nhiu công trình nghiên cu khoa hc mi, đóng góp và cng hiến nhiu hơn na cho s nghip Công nghip hóa - Hin đi hóa đt nước, gi vng v thế là đơn v đào to, nghiên cu khoa hc công ngh hàng đu Quc gia trong lĩnh vc Công ngh Thông tin và Truyn thông.

Ban Biên tp xin trân trng cm ơn các tác gi đã gi đăng ti công trình nghiên cu ca mình, cm ơn các nhà khoa hc đã tham gia phn bin và đóng góp nhiu ý kiến cho các tác gi hoàn thin bài báo cũng như cho cho s phát trin ca Tp chí.

Ban Biên tp xin trân trng cm ơn B Thông tin và Truyn thông, B Khoa hc và Công ngh, Hi đng Biên tp Tp chí Khoa hc Công ngh Thông tin và Truyn thông đã giúp đ, to điu kin đ s Chuyên san đu tiên này sm được công b.

Chúc tt c các nhà khoa hc và đc gi mnh khe, hnh phúc và thành công./.

                                                                                                                                Hà Ni, tháng 6 năm 2016

                                                                                                                                          Tổng Biên Tập

                                                                                                                                              Vũ Văn San